ตัวชี้วัด

๑.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วย น้อยกว่า 2
๒.ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 100%
๓.อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคม สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งเป็น 0
๔.การติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน 0
๕.น้ำดื่มในโรงพยาบาลปราศจากการปนเปื้อนเชื้อโรค 100%
๖.น้ำทิ้งจากอาคารมีอัตราการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้อยกว่า 5000