นโยบาย

เพื่อผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ปราศจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล และสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ปลอดเชื้อ

เป้าประสงค์

๑.ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ติดเชื้อในโรงพยาบาล
๒.สิ่งแวดล้อมปลอดภัย ปราศจากเชื้อ

กระบวนการ

๑.จัดให้มีแนวทางปฏิบัติ การควบคุมและป้องกันแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล คัมภีร์
๒.ให้ความรู้ และฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ด้วยการล้างมือ ใส่เครื่องป้องกัน การใช้สิ่งของที่ถูกทำให้ปราศจากเชื้อด้านซ้ายก่อนสิ่งของด้านขวา การจำแนกขยะติดเชื้อ
๓.ป้องกัน ควบคุม หรือกำจัด สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และสิ่งส่งออกจากโรงพยาบาล ไม่ให้ปนเปื้อนเชื้อในโรงพยาบาล
๔.บันทึกเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และการแก้ไข เมื่อเกิดโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
๕.รายงานทีมความเสี่ยงและกรรมการบริหารของโรงพยาบาล เมื่อมีความเสี่ยงโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

ตัวชี้วัด

๑.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วย น้อยกว่า 2
๒.ประสิทธิภาพของการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 100%
๓.อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากของมีคม สัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งเป็น 0
๔.การติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน 0
๕.น้ำดื่มในโรงพยาบาลปราศจากการปนเปื้อนเชื้อโรค 100%
๖.น้ำทิ้งจากอาคารมีอัตราการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย น้อยกว่า 5000